Obec Nivnice

Územní plán

Projekt návrh Územního plánu Nivnice byl financován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj (v rámci programu IOP 2007 – 2013, oblast intervence 5.3b).

Logo

 

 

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

Územní plán Nivnice

 

změna č. 2. (12/2022)

textová část: 

návrh změny č. 2 (938.94 kB)

odůvodnění změny č. 2 (1.23 MB)

předpokládané úplné znění po vydání změny č. 2 (1.01 MB)

srovnávací znění změny č. 2 (1.07 MB)

grafická část:

hlavní výkres (3.76 MB)

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1.61 MB)

výkres základního členění území (2.6 MB)

výkres dopravní a technické infrastruktury (3.46 MB)

hlavní výkres - předpokládané úplné znění po vydání změny (2.89 MB)

koordinační výkres (6.2 MB)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu (3.76 MB)

výkres širších vztahů (5.55 MB)

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1.46 MB)

výkres základního členění území (2.23 MB)

 

změna č. 1 (1/2019):

Dopravní a technická infrastruktura 

Hlavní výkres - urbanistická koncepce

Koordinační výkres - detail

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres širších vztahů

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres základního členění území

Nivnice - návrh

Nivnice - odůvodnění územního plánu

Nivnice - textová část odůvodnění změny

 

A. Vymezení zastavěného území
V Územním plánu Nivnice je ke dni 31. 1. 2017 vymezeno jedno hlavní zastavěné území, které je tvořeno kompaktní zástavbou v centru obce a 26 menších zastavěných území.
Rozsah území řešeného Územním plánem Nivnice je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím Nivnice.


B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
B.1 Zásady celkové koncepce rozvoje obce
Hlavními zásadami celkové koncepce rozvoje obce jsou:

- stanovit koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území

- vytvoření vhodných urbanistických podmínek pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Udržitelný rozvoj spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost.


B.2 Hlavní cíle rozvoje
Hlavními cíli rozvoje obce Nivnice je vytvoření vhodných urbanistických podmínek pro:

- rozvoj kvalitního bydlení ( rozšíření nabídky stavebních míst a následné postupné zvyšování počtu trvale bydlících obyvatel)
- zabezpečení občanské vybavenosti ( v oblasti školství, vzdělání, sociálního zabezpečení,
stravování, ubytování…)
- optimální rozvoj cestovního ruchu a rekreace v řešeném území
- rozvoj ekonomického potenciálu (výroba, skladování)


B.3 Hlavní zásady ochrany a rozvoje hodnot
Hlavní zásady ochrany přírodních hodnot:
- územní plán respektuje, zachovává a rozvíjí existující velmi dobré parametry životního prostředí. Velká pozornost je v územním plánu věnovaná ochraně a rozšiřování všech kategorií „ploch zeleně“ s důrazem na dořešení plně funkčního ÚSES v celém řešeném území.
- územní plán respektuje terénní konfiguraci obce a celého řešeného území


Hlavní zásady ochrany architektonických, urbanistických a kulturních hodnot:
- Územní plán Nivnice respektuje původní historický vývoj obce. Zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu – půdorysné členění zastavěných území, základní dopravní strukturu a základní členění území podle převažujícího využití


- územní plán respektuje a uchovává kulturní hodnoty v řešeném území. Stávající kulturní památky nejsou novými rozvojovými záměry znehodnocovány


- urbanistická koncepce řešeného území je vyjádřena jednoznačně ve výkresové části. Jedná se především o celkovou skladbu a uspořádání základních ploch s rozdílným způsobem využití v řešeném katastrálním území


- rozvoj bydlení je na úrovni územního plánu zabezpečen rozšířením nabídky nových stavebních
pozemků určených pro bydlení. Plochy proluk pro bydlení jsou téměř vyčerpány.


- územní plán stabilizuje a rozšiřuje v maximální možné míře plochy veřejných prostranství tak, aby v budoucnosti nedocházelo z důvodu jejich nedostatečného vymezení k neřešitelným střetům mezi potřebami obce a vlastníky parcel

 

Hlášení poruch

Hlášení závad

Z naší fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Dětská bajková neděle 2019

 

logo

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

1261první písemná zmínka

3331počet obyvatel

247nadmořská výška (m n. m.)

2547katastrální výměra (ha)