Obec Nivnice

Czechpoint, Matrika

Obsah stránky

 

Czech POINT 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 • Výpisy z veřejných evidencí: Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Katastr nemovitostí
 • Výpisy z neveřejných evidencí: Rejstříku trestů, Centrální registr řidičů

Ceník

 • Obchodní rejstřík: 1. strana 50,- Kč, každá další i započatá stránka 50,- Kč
 • Živnostenský rejstřík: 1. strana 50,- Kč, každá další i započatá stránka 50,- Kč
 • Katastr nemovitostí: 1. strana 100,- Kč, každá další i započatá stránka 50,- Kč
 • Rejstřík trestů: 1. strana 100,- Kč, každá další i započatá stránka 0,- Kč
 • Centrální registr řidičů: 1. strana 50,- Kč, každá další i započatá stránka 0,- Kč

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 • Obchodní rejstřík - IČ subjektu
 • Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele / fyzické osoby
 • Katastr nemovitostí - Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí

Rejstřík trestů - pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Centrální registr řidičů - žadatel předloží občanský průkaz a řidičský průkaz.

Oficiální stránky CZECH-POINTu najdete na www.czechpoint.cz

 

Matrika, evidence obyvatel 

 

Ověřování listin a podpisů 

Při ověřování listiny občan vždy musí předložit originál. Při ověřování podpisu musí přijít občan vždy osobně a prokázat se občanským průkazem.

 

Přihlášení k trvalému pobytu 

K trvalému pobytu se lze přihlásit v objektu, označeném číslem popisným nebo číslem evidenčním.

K trvalému pobytu se hlásí

Občan při změně místa trvalého pobytu - vyplní přihlašovací lístek (i za děti do 15ti let), předloží platný občanský průkaz, doklad o vlastnictví objektu nebo souhlas vlastníka objektu, uhradí správní poplatek 50 Kč, je povinen si vyřídit nový OP do 15 pracovních dnů)

K odhlášení občana z původního místa TP dojde automaticky provedením změny při přihlášení na nové místo TP.

Ukončení trvalého pobytu na území ČR lze provést na ohlašovně dle místa TP prohlášením a odevzdáním OP. Poplatek při podání žádosti je 100 Kč.

Zrušení údaje o místu TP lze provést rozhodnutím ve správním řízení, na základě návrhu vlastníka objektu. Podmínkami jsou zánik užívacího práva k objektu TP občana a neužívání  tohoto objektu. Poplatek při podání žádosti je 100 Kč za osobu.

Navrhovatel musí předložit doklad o vlastnictví k nemovitosti a platný OP. Pokud ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu TP občana, stává se po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny – adresa obecního úřadu. Občan si musí provést do 15 pracovních dnů výměnu OP.  

 

Narození občana 

Rodný list vystavuje matrika dle místa narození. Dítě má automaticky trvalý pobyt dle matky. V místě TP se nemusí hlásit.

Pokud mají rodiče zájem o Vítání občánků, musí se přihlásit na matrice. Dar pro novorozence je 3 000 Kč, vyplácí se na základě žádosti rodičů. 

 

Nástup dětí do 1. třídy 

Děti s trvalým pobytem v Nivnici, mají nárok na peněžitý dar 2 000 Kč při nástupu do 1. třídy ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice, vyplácí se po zahájení školního roku na základě žádosti rodičů.

 

Úmrtí občana 

Ve zdravotnickém zařízení mimo obec Nivnici

Veškeré záležitosti k vydání úmrtního listu zařídí Vámi vybraná pohřební služba na příslušném matričním úřadě v místě úmrtí, který zašle úmrtní list list vypraviteli pohřbu (po dohodě s pohřební službou)

Úmrtí doma nebo v charitním domě v Nivnici

Úmrtní list vystaví matrika v Nivnici. Je nutné předložit občanský průkaz, rodný list případně oddací list zemřelého.

Obecní úřad zajistí na základě žádosti rodiny vyhlášení pohřbu (oznámení + poděkování po pohřbu).

Důležitá telefonní čísla k vyřízení pohřbu

 • kostelníci: p. Hladiš 737519690, p. Bradáč 737195375
 • otec  P. Klimeš 734245985
 • modlení p. Starobová 572639146
 • pěvecký chrámový sbor p. Šula 737188284
 • varhany: p. Stojaspalová 737226411, p. Fr.Bradáč 775687192
 • DH Nivničanka p. Hubač 731103318
 • OÚ Nivnice, matrika 572693276
 • správce hřbitova p. Hladišová 728429247 (kopání hrobu, zajištění občanského obřadu)

Pohřební služby:

 • Uh.Brod POSPA 572634505, 608836649
 • Uh.Brod  U sv. Petra 572635222,
 • Hluk ARTE 572552813, 602752749

Krematorium Zlín  577431989

Poplatky

 • chladící zařízení 100,- Kč/den
 • obřadní síň 500,- Kč/den

Vystavení úmrtního listu osoby, která zemřela v obci, se provádí po doručení dokladů pozůstalými nebo pohřební službou a to listu o prohlídce mrtvého, občanského průkazu, rodného příp. oddacího listu.

Peněžitý dar pro pozůstalého, který vypraví pohřeb zemřelému s trvalým pobytem v obci Nivnice, je 5 000 Kč.

 

Uzavření manželství 

Manželství lze uzavřít:

 1. Před obecním úřadem
 2. Před orgánem státem schválené církve

V obou případech lze žádost o uzavření manželství vyřídit pouze osobní návštěvou matriky 30 dnů před termínem uzavření manželství.

Snoubenci před sňatkem vyplní Dotazník /u církevního sňatku žádost o vydání osvědčení/ a předloží:

 • občanský průkaz
 • rodný list
 • případně úmrtní list manžela/lky
 • nebo rozsudek o rozvodu
 • a nahlásí jména, příjmení a rodné čísla dvou svědků /ti u sňatku předloží OP/

Pokud mají snoubenci společné děti, předkládají jejich rodné listy. V případě uzavření manželství na jiném vhodném místě /mimo obřadní síň/ předloží písemnou žádost /správní poplatek je 3000,- Kč/.

Vydání osvědčení k církevnímu sňatku - 500 Kč. 

Sňatek s cizincem

Snoubenec, který je cizincem předloží:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství /lze cestovním pasem/
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • potvrzení o stavu a pobytu
 • doklad, kterým lze prokázat totožnost /CP/
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané cizineckou policií ČR /neplatí pro občany EU/

Všechny doklady musí být ověřeny a přeloženy do češtiny překladatelem.
Sňatku musí být přítomen tlumočník.
Poplatek je 3000,- Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž jeden nemá trvalý pobyt v ČR.
Matriční úřad vystaví po sňatku na základě protokolu o uzavření manželství oddací list / i u církevního sňatku/. Poté si snoubenci požádají o nový občanský průkaz.
Pokud bude náš občan uzavírat manželství v cizině, požádá matriku dle místa TP o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství /správní poplatek je 500,- Kč/.

 

Vydání druhopisu matričních dokladů  a zápisy pro zvláštní matriku Brno;

 • matriční události našich občanů v zahraničí

Kontakt

Obecní úřad Nivnice, Sídliště 1000, 687 51 Nivnice – v pracovní době úřadu.

 • matrika – p. Borýsková – rejstřík trestů a registr řidičů, obchodní a živnostenský rejstřík,
 • pozemky – p. Fialová – katastr nemovitostí.

 

Vydání Občanského průkazu a Cestovního pasu 

 • vyřizuje Městský úřad Uherský Brod. Více informací ZDE. 

Hlášení poruch

Hlášení závad

Z naší fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Podzimní výstava 2020

 

logo

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

1261první písemná zmínka

3331počet obyvatel

247nadmořská výška (m n. m.)

2547katastrální výměra (ha)