Obec Nivnice

Investice a opravy

Plán oprav a investic na rok 2022

schválený Zastupitelstvem obce Nivnice dne 16. 12. 2021

Opravy a investice

-modernizace objektů základní školy                         dotace přidělena 20 mil. Kč

-oprava kaple na Hůrka                                              realizace nezávisle na dotaci, o dotaci                                                                                                   požádáme po výzvě

-dokončení revitalizace rybníka Hložův most            dotace přidělena 70%

-realizace výsadby větrolamů 5,1km                         dotace přidělena 90%

-oprava části komunikace ul. Zámostí

-dostavba 70 m chodníku propojení ul. V Sadě a Sluneční

-příprava projektů – sběrný dvůr, sportovní hala, výsadby extravilán a další

-přístavba klubovny pro SDH                                     částečně svépomocí

-modernizace dětských hřišť v obci                           postupně i v závislosti na dotaci

-nákup kontejnerového automobilu                           

-elektrifikace kaple Nejsvětější Trojice                       žádost na Eg.D. a.s. podána

-úprava prostor před poštou                                       zatím bez projektu

-odvětrávaná fasáda Dům služeb (MNV)                  zatím bez projektu

-sociální zařízení Nivnická riviéra

Realizace podmíněné získáním dotace

Komunikace a veřejné objekty

-rekonstrukce komunikace ul. K Vodojemu               žádost o dotaci podána  

-rekonstrukce komunikace ul. Vinohradská               žádost o dotaci podána

-oprava a zateplení objektu knihovny a ND              žádost o dotaci podána

-modernizace knihovny - nábytek                              závislé na opravě objektu

Projekty zeleně (prvky ÚSES) připravené projekčně a čekající na výzvu. Ministerstvo již avizovalo vypsání výzev na jaře 2022, tak aby se projekty zahájily a realizovaly ještě v roce 2022

-realizace LBC Hůrka (lesopark u Vrbiček)               dotace 100%

-realizace LBC Topolov - Lipiny                                 dotace 100%

-realizace rybník a mokřad za Hůrkou                       dotace 90%

-výsadba stromořadí Dluhošiny                                 dotace 100%

-páteřní zemědělské komunikace                              dotace 100%

 

Vyhodnocení plnění plánu investic roku 2021

schválený Zastupitelstvem obce Nivnice dne 9. 12. 2020 

 • výstavba bydlení pro seniory  - Splněno
 • výstavba ZTV Kluka IV. – inženýrské sítě nové průmyslové zóny - Splněno
 • ZTV Sluneční – dostavba inženýrských sítí - Splněno  
 • Zahrad výstavba urnové zdi na hřbitově - první etapa - Splněno
 • projekty a studie – ty, které jsou nutné pro možné dotace
 • údržba větrolamů - částečně splněno
 • zpevnění cesty - propojky ul. Podohradí a Brodská – částečně splněno
 • revitalizace rybníka u Hložova mostu – Splněno, probíhá
 • a MŠ – úpravy a instalace herních prvků – Splněno
 • projekty, které byly a jsou nutné pro realizace a dotace - Splněno
  • Projekt kompletní rekonstrukce 3 objektů ZŠ - dotace získána, léto 2022, velká investiční akce v hodnotě více než 30 mil.Kč
  • Projekt výsadby větrolamů (5,1 km), dotace získána, vysoutěženo, probíhá schvalovací proces na ministerstvu a snad nic nebrání zahájení prací na jaro 2022. Pozemky vyčleněny a díky ZAS a.s. i dobře připraveny na realizaci.
  • Projekt rybníka a mokřadu – připraveno, čeká se na jarní dotační výzvu, dotace u této akce je 90%, rybník o rozloze 2ha včetně mokřadu
  • LBC Hůrka- projekt připraven, čeká na avizovanou jarní výzvu, dotace 100%, jde o vybudování lokálního biocentra (lesoparku 2,5 ha) v cípu u Vrbiček, na soutoku Nivničky a Topolského járku.

Projekt realizace biokoridorů od Lipin až po Topolov – připraveno, čeká se na výzvu, dotace 100%  

Projekt páteřních zemědělských cest – projekt připraven, čeká se na stavební povolení, projekt bude předán Pozemkovému úřadu UH, dotace 100%.

 • Projekt terénních úprav pro eliminaci aktivní zony u Sluneční (II.etapa) – připraveno, je v jednání a posuzování PMO
 • Projekt rekonstrukce kaple na Hůrce – projekt dokončen, koordinované stanovisko vydáno

 

Projekty nerealizované nebo odložené

 • rekonstrukce kaple na Hůrce –  nutnost přepracování projektu dle podmínek památkového úřadu
 • rekonstrukce komunikace ul. K Vodojemu – nezískána dotace, odloženo na rok 2022
 • revitalizace zeleně v intravilánu obce - nebyla vyhlášena vhodná výzva

 

Plán oprav a investic na rok 2021

schválený Zastupitelstvem obce Nivnice dne 9. 12. 2020 

Opravy a investice

 • výstavba bydlení pro seniory
 • výstavba ZTV Kluka IV. – inženýrské sítě nové průmyslové zóny
 • ZTV Sluneční – dostavba inženýrských sítí   
 • Zahrada MŠ – úpravy a instalace herních prvků
 • ZŠ a MŠ  opravy a havárie
 • rekonstrukce kaple na Hůrka - etapovitě
 • rekonstrukce komunikace ul. K Vodojemu
 • revitalizace zeleně v intravilánu obce
 • výstavba urnové zdi na hřbitově - první etapa
 • projekty a studie – ty, které jsou nutné pro možné dotace
 • údržba větrolamů
 • zpevnění cesty - propojky ul. Podohradí a Brodská
 • revitalizace rybníka u Hložova mostu
 • realizace větrolamů
 • realizace rybníka Hůrka
 • realizace LBC Hůrka

Opravy a investice v závislosti na finančních možnostech obce

 • elektrifikace kaple Nejsvětější Trojice
 • rekonstrukce ulice Vinohradská
 • úprava prostoru před poštou a OÚ
 • výsadba stromořadí Hůrka a cyklostezka Nivnice – Uherský Brod
 • opravy Nadační dům
 • přístavba klubovny pro SDH

 

Vyhodnocení plnění plánu investic roku 2020 

 • ZTV Sluneční – dostavba inženýrských sítí (chodníky, parkování) probíhá
 • Rekonstrukce dvou podlaží ZŠ - horní stupeň odloženo, realizována třída a kabinet na základě situace a požadavku vedení školy
 • rekonstrukce nádvoří ZŠ - dolní stupeň (dotace) – zamítnuto na základě požadavku vedení školy
 • výstavba ZTV Kluka IV. – inženýrské sítě nové průmyslové zóny plněno dokončení 8/2021
 • instalace nového obecního rozhlasu (70% dotace) splněno
 • výstavba bydlení pro seniory – zahájeno 11/2020, dokončení 8/2021
 • realizace přístavby Relax centra (ochlazovna a vířivka) odloženo –z důvodu krácení rozpočtu
 • rekonstrukce kaple Hůrka - kompletní oprava kaple – bude etapovitě po dohodě s památkáři,
 • výstavba chodníku propojka ul. V Sadě a Sportovní areál splněno 
 • rekonstrukce sociálního zařízení, šaten a bufetu (dotace 70%) – Sportovní areál splněno
 • rekonstrukce místních komunikací ul Podohradí, ul. Zátiší  splněno
 • rozšíření kamerového systému obce splněno
 • úprava prostoru před poštou a OÚ – nesplněno, není studie
 • úprava prostor pod OÚ - po Primce (Klub maminek a miminek, MC Rozárka)splněno
 • revitalizace zeleně extravilánu a intravilánu obce odloženo 2021 dotace
 • výsadba stromořadí podél cyklostezky N – DN (ŘSZK+obec) podzim 2020 splněno
 • výsadba stromořadí podél cyklostezky N – UB (dotace) nerealizovatelné jsou tam sítě, bude na druhé straně
 • zpracování projektu na výstavbu urnové zdi na hřbitově splněno
 • projektová příprava postupné rekonstrukce ZŠ - horní stupeň splněno
 • projekt přístavby a rekonstrukce sportovní haly odloženo
 • projekty veřejných prostor (kostel, Jednota, ulička, Beseda) vizualizace splněny
 • údržba větrolamů nesplněno (ovlivněno počasím, proběhne při zmrzlé půdě)
 • opravy Nadační dům odloženo krácení rozpočtu
 • chodník v Tematickém parku splněno
 • chodník propojení ul. Sluneční a ul. V Sadě + stromořadí odloženo , pozemkově nedořešeno
 • projekty dle ÚSES - (větrolamy, lokální bio koridory, rybník, polní cesty) splněno
 • studie proveditelnosti nového sběrného dvora , zamítnuto, ochranné pásmo regulačky
 • nákup vybavení sportovní haly – žíněnka (oddíl zápasu) splněno
 • nákup nové techniky pro údržbu obce splněno
 • úprava prostor za dílnami splněno
 • pořízení úsekového radaru  zamítnuto DI
 • cyklostezka Nivnice -SL  splněno

Vyhodnocení přijato Zastupitelstvem obce Nivnice bez připomínek dne 9. 12. 2020

 

Plán oprav a investic na rok 2020

- schváleno Zastupitelstvem obce Nivnice dne 12. 12. 2019

Vyhodnocení plnění plánu investic k 5/2020

 • přísálí SD Beseda - dostavba - dokončení 8/2020
 • interiér přísálí a komerčního objektu (kavárny) Besedy - dokončení 8/2020
 • kuchyně přísálí Besedadokončení 8/2020
 • náměstíčko Besedadokončení 8/2020
 • zahrada Besedadokončení 8/2020
 • ZTV Sluneční – dostavba inženýrských sítí (chodníky, parkování) 
  • Dokončení 7/2020 v závislosti na přeložce VN
 • rekonstrukce dvou podlaží ZŠ - horní stupeň - v jednání
 • rekonstrukce nádvoří ZŠ - dolní stupeň (dotace) - v jednání
 • výstavba ZTV Kluka IV. – inženýrské sítě nové průmyslové zóny  - zahájení 8/2020
 • instalace nového obecního rozhlasu (70% dotace) - SPLNĚNO
 • výstavba bydlení pro seniory - zahájení 8/2020
 • realizace přístavby Relax centra (ochlazovna a vířivka) - odloženo 2021
 • rekonstrukce kaple Hůrka - kompletní oprava kaple - léto, po schválení rozsahu památkáři
 • výstavba chodníku propojka ul. V Sadě a Sportovní areál - SPLNĚNO
 • rekonstrukce sociálního zařízení, šaten a bufetu (dotace 70%) – Sportovní areál - odloženo
 • rekonstrukce místních komunikací - SPLNĚNO
 • rozšíření kamerového systému obce - SPLNĚNO
 • úprava prostoru před poštou a OÚ - nesplněno
 • úprava prostor pod OÚ - po Primce (Klub maminek a miminek, MC Rozárka) - SPLNĚNO
 • revitalizace zeleně extravilánu a intravilánu obce - realizace podzim 2020
 • výsadba stromořadí podél cyklostezky N – DN (ŘSZK+obec) - podzim 2020
 • výsadba stromořadí podél cyklostezky N – UB (dotace) - nebude, bude na druhé straně
 • zpracování projektu na výstavbu urnové zdi na hřbitově  - probíhá
 • zpracování studií a vizualizací - častečně splněno
 • projektová příprava postupné rekonstrukce ZŠ - horní stupeň - SPLNĚNO
 • projekt přístavby a rekonstrukce sportovní haly - odloženo
 • projekty veřejných prostor (kostel, Jednota, ulička, Beseda) - vizualizace splněny
 • údržba větrolamů - po sklizni a dílče po schválení hasiči
 • opravy Nadační dům - podzim
 • chodník v Tematickém parku - SPLNĚNO
 • chodník propojení ul. Sluneční a ul. V Sadě + stromořadí - odloženo, nutné řešit pozemky
 • projekty dle ÚSES - hrazeno z dotací (větrolamy, lokální bio koridory, rybník) - splněno, projekty zadány
 • studie proveditelnosti nového sběrného dvora - zamítnuto, ochranné pásmo regulačky
 • nákup vybavení sportovní haly – žíněnka (oddíl zápasu) - SPLNĚNO
 • nákup nové techniky pro údržbu obce - SPLNĚNO
 • úprava prostor za dílnami - SPLNĚNO
 • pořízení úsekového radaru  - probíhá jednání
 • cyklostezka Nivnice - SL - SPLNĚNO

Plán oprav a investic na rok 2019

- schváleno Zastupitelstvem obce Nivnice dne 13. 12. 2018

 • Přístavba SD Beseda rozestavěno,  dokončení 5/2020
  • rozšíření kapacity sálu o 80míst, vybavená vývařovna, zázemí pro catering, soc. zařízení a samostatný komerční prostor se zahrádkou(cukrárna, kavárna)
 • Rozšíření kapacity mateřské školy hotovo získána dotace 8,5 mil.Kč
  • rekonstrukce provozní části, nová třída pro 20 dětí se zázemím, v případě dotace i s výstavbou centra denních aktivit
 • ZTV Sluneční téměř hotovo, zbývá výstavba parkovacích míst a chodníků dokončení 6/2020
  • výstavba inženýrských sítí pro 38 rodinných domů, moderní čtvrt s parkovacími místy, zelení a zadržováním dešťových vod.
 • ZTV Kluka IV projekt inženýrských sítí nové průmyslové zóny – SPLNĚNO, vyřizuje se stavební povolení předpoklad dokončení 9/2020
  • vzhledem  k zájmu výstavba inženýrských sítí pro novou průmyslovou zónu 35 000m2    
 • „Rajčovna“ – rekonstrukce veřejného prostoru >SPLNĚNO
  • úprava prostoru s krytým posezením a novou břehovou stezkou
 • nový varovný systém odloženo na jaro 2020
  • nový bezdrátový rozhlas s možností rozesílání zpráv a emailů
 • Zpracování urbanistické studie rozvoje obce >probíhá
  • zpracování studie a vizualizací veřejných prostor a komunikací 
 • Výstavba chodníku nesplněno
  • - propojení ul. V Sadě a sportovního areálu
 • Revitalizace zeleně extravilánu a intravilánu obce SPLNĚNO
  • projekt a realizace další etapy obnovy zeleně v obci
 • Výsadba stromořadí podél cyklostezky Nivnice – Dolní Němčí  odloženo na rok 2020    
  • ředitelství silnic nahradí původní třešňové stromořadí
 • Výstavba kanalizace  -  ul. Závodí SPLNĚNO
  • výstavba nového řádu (nahrazení staré nefunkční a problémové)
 • Studie proveditelnosti nového sběrného dvora zamítnuto (ochranná pásma)
  • návrh nového komfortnějšího dvora v části Hliníky(pod garážemi)
 • Pořízení nové techniky pro údržbu obce Objednáno
  • nákup kontejnerového systému (auto nebo traktor)
 • Sportovní areál – úprava vstupu na WC Nesplněno
  • zpřístupnění a oprava WC v provozní budově sportovního areálu
 • Dům Služeb SPLNĚNO
  • Rekonstrukce části bývalého MNV na dům služeb (kadeřnictví, masáže, kosmetika, pedikůra, vinotéka)
 • Parkování u domu služeb SPLNĚNO
  • rozšíření parkovacích míst u bývalého MNV
 • Rekonstrukce místních komunikací  SPLNĚNO
  • část ul. Závodí, Pořádí, Podohradí a další
 • Oplocení sportovního areálu SPLNĚNO
  • instalace nového plotu
 • Kaple na ul. Hůrka NESPLNĚNO nebyla vypsána dotace
  • kompletní rekonstrukce kaple podmíněná dotací
 • Provozní budova sport. areálu - prostor po ubytovně SPLNĚNO
  • vybudování komerční sauny a 10m střelnice pro SK Nivnice
 • Rozšíření kamerového systému obce SPLNĚNO (11 kamer)
  • postupné přidávání kamer na kritická místa 
 • Oprava fasády objektu č.p. 488 SPLNĚNO
  • oprava okapů a fasády na bývalé četnikárně  
 • Rekonstrukce sociálních zařízení na dětském oddělení zdravotního střediska SPLNĚNO
  • modernizace sociálního zařízení
 • výstavba urnové zdi probíhá
  • zpracování projektu na výstavbu urnové zdi na hřbitově
 • Sportovní areál – částečná oprava bufetu nesplněno
  • oprava podlahy, obkladu a obezdívky terasy
 • Sociální – nouzový byt SPLNĚNO
  • rekonstrukce bytu 1+KK na bývalém MNV pro případ nouze
 • Sedlcká chalupa SPLNĚNO
  • oprava havarijního stavu střechy podmíněno dotací
 • Pro-rodinné centrum nesplněno
  • úprava prostor po Primce na OÚ za účelem setkávání maminek a dětí
 • Oprava objektu ve sběrném dvoře na ul. Hůrka SPLNĚNO 
  • povinná údržba objektů obce spolufinancováno nájemcem 
 • Rekonstrukce hřiště případně nádvoří dolní školy SPLNĚNO
  • studie, projekt a snad i realizace nádvoří – požádáno o dotaci
 • Projektová příprava postupné rekonstrukce ZŠ horního stupně probíhá
  • projektová příprava na celkovou etapovitou rekonstrukci ZŠ horní stupeň
 • Inženýrská činnost - příprava bydlení pro seniory probíhá
  • vyřízení SP, výběr dodavatele, příprava realizace
 • Studie  – bytový dům „Plitvice“ 
  • k dalšímu projednání v zastupitelstvu a rozhodnutí
 • Projektová příprava výstavby řadových domů lokalita Sluneční SPLNĚNO
  • zpracování PD včetně UR a SP
 • Projektová příprava vodohospodářských opatření na Sluneční II. etapa probíhá
  • zpracování PD za účelem eliminace aktivní zóny
 • Rekonstrukce sklepních prostor pod školkou  SPLNĚNO
  • servrovna a zkušebna
 • Rekonstrukce kotelny pro obecní úřad, zdravotní středisko SPLNĚNO
 • Rekonstrukce kotelny mateřské školy SPLNĚNO
 • Pokrytí oprav dvou havárií odpadů na ZŠ hornístupeň SPLNĚNO

Plán oprav a investic na rok 2018 

(řazeno bez priorit)

- schválen Zastupitelstvem obce Nivnice dne 10.11.2017

 • rekonstrukce místních komunikací SPLNĚNO
  • provedeny ulice Sadová, Podohradí, Nová Čtvrt, Dr.Kachníka
 • rekonstrukce lávky přes VT Nivnička - ul.Nábřežní  SPLNĚNO
 • opravy kanalizací SPLNĚNO    
 • ul. Příčná, ul. Závodí dle potřeb a havárií  SPLNĚNO
  •  oproti plánu opraveny navíc ulice Osvobození, ulice Dr.Kachníka SPLNĚNO
 • přístavba kulturního domu Beseda SPLNĚNO částečně
  • demolice  SPLNĚNO
  • výstavba zpožděna vlivem neschválení ÚP bude provedeno v roce 2019
 • revitalizace ploch veřejné zeleně v majetku obce (průběžně)SPLNĚNO<
 • energetické úspory sportovní hala zamítnuto- odloženo
  • bude provedeno později realizace i včetně dotace je nerentabilní
 • rekonstrukce provozní budovy TJ - na relax centrum nebo jiný účel
  • nesplněno bude provedeno v roce 2019 (nutné stavební povolení)
 • rekonstrukce kaple na Hůrce (kulturní památka)podle dotací
  • projekčně připraveno čeká se na vhodnou dotační výzvu
 • komunitní bydlení pro seniory I. - za Nadačním domem a Sedlckou chalupou
  • projekčně připraveno čeká se na dotační výzvu 
 • výstavba sítí nových parcel I.etapa ZTV Sluneční
  • projekčně připraveno realizace 2019 zdrženo kvůli dlouhému dědickému řízení malé části pozemku
 • výstavba bytových domů na "Plitvičkách" 
  • není schválena varianta studie zastupitelstvem
 • oprava hřbitovní zdi - realizace dle dotace  SPLNĚNO
 • obecní kamerový systém SPLNĚNO
 • elektropřipojení kaple NT (v závislosti na rozhodnutí E.ON) odloženo na později
 • sociální byt -rekonstrukce bytu 1+KK na starém OÚ
  • proběhne na přelomu roku 2018/2019 
 • oprava střechy Sedlcká chalupa
  • čeká se na vhodný dotační program
 • modernizace mateřské školky (akce ZŠ J. A. K) – o prázdninách SPLNĚNO
 • projekty a studie: 
  •  obecní rozhlas SPLNĚNOzískána dotave ve výši 70%

Aktuálně

HOŠTÁKY - ROZVODY VN A NN

Datum: 3. 3. 2022

Investiční akce EG.D - Hoštáky rozvody VN a NN

kanalizace ul. Závodí

VÝSTAVBA KANALIZACE ULICE ZÁVODÍ

Datum: 4. 1. 2019

Bylo nutné vybudovat nový kanalizační řád z důvodu havarijního stavu zastaralé a nefunkční kanalizace v části ulice Závodí. Dokončeno bude na přelomu roku 2018/2019.

Oprava SD Hůrka

OPRAVY OKAPŮ A FASÁDY OBJEKTU VE SBĚRNÉM DVOŘE HŮRKA

Datum: 4. 1. 2019

V rámci údržby majetku obce byla provedena výměna oken, vysprávka zdiva, podhledů a zateplení fasády na objektu.

Obnova stezky Žleby

OBNOVA STEZKY ŽLEBY A VÝSADBA ALEJE

Datum: 4. 1. 2019

Byla provedena rekultivace náletů, zpevnění a vyštěrkování stezky Žleby - vznikl tak okruh k rozhledně a kapličce včetně výsadby - aleje 40-ti stromů starých odrůd (hrušky, moruše, oskeruše, jeřáby a jiné)

Výstavba parkovacích míst ul. Pořádí

VÝSTAVBA 21 PARKOVACÍCH MÍST NA ULICI POŘÁDÍ

Datum: 4. 1. 2019

Parkování je a bude stále problém, jak v centru, tak v ulicích po celé obci. Na ulici Pořádí byla parkovací místa vybudována i vzhledem k nutnosti rozšíření počtu parkovacích míst pro společenský dům Beseda.

Hřbiovní zeď

HŘBITOVNÍ ZEĎ

Datum: 4. 1. 2019

Byla provedena částečná demolice zdiva nejen zborcené části větrem a provedena výstavba nové hřbitovní zdi včetně výstavby dostatečné zpevněné plochy pro odkládání náhrobních desek.

Revitalizace zeleně

REVITALIZACE ZELENĚ

Datum: 4. 1. 2019

Po získání dotace byla provedena obnova a výsadba nové zeleně v obci. První etapa zahrnovala ul. Sídliště, ul. Komenského a část parku.

Rekonstrukce Mateřské školky

GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Datum: 4. 1. 2019

Rekonstrukce obnášela výměnu odpadních stupaček, nové sociální zařízení, šatny, podlahy, schodiště, malby, úpravu vstupu a vnitřních otvorů. Investice zahrnovala i nové zařízení školky - nové postýlky, šatní skříňky, podlahoviny a další nutný nábytek.

Restrukce ul. Podohradí a ul. Nová čtvrť

REKONSTRUKCE ULICE PODOHRADÍ A ČÁST ULICE NOVÁ ČTVRŤ

Datum: 4. 1. 2019

Po opravě kanalizace v těchto ulicích byla provedena kompletní výměna silničních obrub a provedena pokládka živičného povrchu. Dle požadavků byly předpřipraveny odbočky pro potenciální přípojky kanalizace.

rekonstrukce ul. Příčná

REKONSTRUKCE ULICE PŘÍČNÁ

Datum: 4. 1. 2019

V ulici Příčná se provedlo prodloužení kanalizačního řádu a následně se kompletně rekonstruovala komunikace včetně osazení obrub, nových dešťových šachet a pokládky nového živičného povrchu.

Zobrazeno 1-10 ze 90

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 302
TÝDEN: 1581
CELKEM: 1788097

Hlášení poruch

Hlášení závad

Z naší fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vánoční výstava 2019

1261první písemná zmínka

3331počet obyvatel

247nadmořská výška (m n. m.)

2547katastrální výměra (ha)