A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář akcí

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

WEBKAMERY v obci

plakát

 

Z naší fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Zabijačkové hody 2019

Senioři

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 83
TÝDEN: 83
CELKEM: 1182190

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní plán

Projekt návrh Územního plánu Nivnice byl financován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj (v rámci programu IOP 2007 – 2013, oblast intervence 5.3b).

Logo

 

 

 

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN NIVNICE

Dopravní a technická infrastruktura – výkres 1

Dopravní a technická infrastruktura . výkres 2

Hlavní výkres – urbanistická koncepce – výkres 1

Hlavní výkres – urbanistická koncepce – výkres 2

Koordinační výkres – detail

Koordinační výkres – výkres 1

Koordinační výkres – výkres 2

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – výkres 1

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – výkres 2

Výkres širších vztahů

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – výkres 1

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – výkres2

Výkres základního členění území-výkres 1

Výkres základního členění území – výkres 2

nivnice-návrh.doc

nivnice-odůvodnění.doc

 

1.a. Vymezení zastavěného území

V Územním plánu Nivnice je ke dni 2. 7. 2009 vymezeno jedno hlavní zastavěné území, které je tvořeno kompaktní zástavbou v centru obce a 20 menších zastavěných území. Rozsah území řešeného Územním plánem Nivnice je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím Nivnice.
 

1.b. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot


1.b.1 Hlavní úkoly územního plánu
K hlavním úkolům ÚP Nivnice při zabezpečování dalšího rozvoje obce patří:

 • stanovit koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území
 • vytvoření vhodných urbanistických podmínek pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Udržitelný rozvoj spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost.
   

1.b.2 Hlavní cíle územního plánu

Hlavními cíli Územního plánu Nivnice je vytvoření vhodných urbanistických podmínek pro:

 • rozvoj kvalitního bydlení ( rozšíření nabídky stavebních míst a následné postupné zvyšování počtu trvale bydlících obyvatel)
 • zabezpečení občanské vybavenosti ( v oblasti školství, vzdělání, sociálního zabezpečení, stravování, ubytování…)
 • optimální rozvoj cestovního ruchu a rekreace v řešeném území
 • rozvoj ekonomického potenciálu (výroba, skladování)
   

1.b.3 Hlavní zásady územního plánu Hlavní zásady ochrany přírodních hodnot:

 • územní plán respektuje, zachovává a rozvíjí existující velmi dobré parametry životního prostředí. Velká pozornost je v územním plánu věnovaná ochraně a rozšiřování všech kategorií „ploch zeleně“ s důrazem na dořešení plně funkčního ÚSES v celém řešeném území.
 • územní plán respektuje terénní konfiguraci obce a celého řešeného území
   

Hlavní zásady ochrany kulturních hodnot:

 • Územní plán Nivnice respektuje původní historický vývoj obce. Zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu – půdorysné členění zastavěných území, základní dopravní strukturu a základní členění území podle převažujícího využití
 • urbanistická koncepce řešeného území je vyjádřena jednoznačně ve výkresové části. Jedná se především o celkovou skladbu a uspořádání základních ploch s rozdílným způsobem využití v řešeném katastrálním území
 • rozvoj bydlení je na úrovni územního plánu zabezpečen rozšířením nabídky nových stavebních pozemků určených pro bydlení. Plochy proluk pro bydlení jsou téměř vyčerpány.
 • územní plán stabilizuje a rozšiřuje v maximální možné míře plochy veřejných prostranství tak, aby v budoucnosti nedocházelo z důvodu jejich nedostatečného vymezení k neřešitelným střetům mezi potřebami obce a vlastníky parcel