A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář akcí

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

WEBKAMERY v obci

plakát

 

Z naší fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Dětská bajková neděle 2019

Senioři

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 33
TÝDEN: 3244
CELKEM: 1185351

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obsah stránky:

 

Czech POINT 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 • Výpisy z veřejných evidencí: Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík a Katastr nemovitostí
 • Výpisy z neveřejných evidencí: Rejstříku trestů, Centrální registr řidičů

Ceník:

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík   50,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík   50,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč 0,- Kč
Centrální registr řidičů 50,- Kč 0,- Kč

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti vás od pondělí 19. do středy 21. prosince zve na tradiční adventní akci Vánoce ve Slováckém muzeu. Na vlastní oči v hlavní budově muzea každý den od 8.00 do 15.00 hodin, budou lidový řemeslníci předvádět výrobu vánočních ozdob, betlémových figurek, tradičních zimních prací a cukráři upečou něco dobrého na zub. S jednou vstupenkou můžete navštívit současně aktuální výstavy Zima na Slovácku, Boskovický poklad a stálou národopisnou expozici Slovácko. Pro objednané skupiny max. 30 dětí z MŠ, ZŠ i zájmových kroužků, je možnost návštěvu zpestřit tvořivými dílnami v ceně 20,- za žáka.

Podrobnější informace o aktivitách muzea najdete na www.slovackemuzeum.cz nebo na facebookovém profilu.

Rejstřík trestů
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Centrální registr řidičů
Žadatel předloží občanský průkaz a řidičský průkaz.

Oficiální stránky CZECH-POINTu najdete na www.czechpoint.cz

MATRIKA, EVIDENCE OBYVATEL 

OVĚŘOVÁNÍ LISTIN A PODPISU 

Při ověřování listiny občan vždy musí předložit originál.
Při ověřování podpisu musí přijít občan vždy osobně a prokázat se občanským průkazem.

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU 

K trvalému pobytu se lze přihlásit v objektu, označeném číslem popisným nebo číslem evidenčním.

K trvalému pobytu se hlásí:
- Občan při změně místa trvalého pobytu - vyplní přihlašovací lístek (i za děti do 15ti let), předloží platný občanský průkaz, doklad o vlastnictví objektu nebo souhlas vlastníka objektu, uhradí správní poplatek 50 Kč, je povinen si vyřídit nový OP do 15 pracovních dnů)

K odhlášení občana z původního místa TP dojde automaticky provedením změny při přihlášení na nové místo TP.

Ukončení trvalého pobytu na území ČR lze provést na ohlašovně dle místa TP prohlášením a odevzdáním OP. Poplatek při podání žádosti je 100 Kč.

Zrušení údaje o místu TP lze provést rozhodnutím ve správním řízení, na základě návrhu vlastníka objektu. Podmínkami jsou zánik užívacího práva k objektu TP občana a neužívání  tohoto objektu. Poplatek při podání žádosti je 100 Kč za osobu.

Navrhovatel musí předložit doklad o vlastnictví k nemovitosti a platný OP. Pokud ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu TP občana, stává se po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny – adresa obecního úřadu. Občan si musí provést do 15 pracovních dnů výměnu OP.   

NAROZENÍ OBČANA 

Rodný list vystavuje matrika dle místa narození. Dítě má automaticky trvalý pobyt dle matky. V místě TP se nemusí hlásit.

Pokud mají rodiče zájem o Vítání občánků, musí se přihlásit na matrice. Dar pro novorozence je 3 000 Kč, vyplácí se na základě žádosti rodičů. 

NÁSTUP DĚTÍ DO 1. TŘÍDY 

Děti s trvalým pobytem v Nivnici, mají nárok na peněžitý dar 2 000 Kč při nástupu do 1. třídy ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice, vyplácí se po zahájení školního roku na základě žádosti rodičů.

ÚMRTÍ OBČANA 

Ve zdravotnickém zařízení mimo obec Nivnici:

Veškeré záležitosti k vydání úmrtního listu zařídí Vámi vybraná pohřební služba na příslušném matričním úřadě v místě úmrtí, který zašle úmrtní list list vypraviteli pohřbu (po dohodě s pohřební službou)

Úmrtí doma nebo v charitním domě v Nivnici: 

Úmrtní list vystaví matrika v Nivnici. Je nutné předložit občanský průkaz, rodný list případně oddací list zemřelého.

Obecní úřad zajistí na základě žádosti rodiny vyhlášení pohřbu (oznámení + poděkování po pohřbu).

Důležitá telefonní čísla k vyřízení pohřbu:

 • kostelníci: p. Hladiš   737519690,  p. Bradáč  737195375
 • otec  P. Klimeš   734245985
 • modlení p. Starobová   572639146
 • pěvecký chrámový sbor p. Šula   737188284
 • varhany: p. Stojaspalová  737226411, p. Fr.Bradáč   775687192
 • DH Nivničanka p. Hubač   731103318
 • OÚ Nivnice, matrika  572693276
 • správce hřbitova p. Hladišová   728429247  (kopání hrobu, zajištění občanského obřadu)

Pohřební služby:

 • Uh.Brod POSPA            572634505, 608836649
 • Uh.Brod  U sv. Petra      572635222,
 • Hluk ARTE                     572552813, 602752749

Krematorium Zlín   577431989

Poplatky:

 • chladící zařízení              100,- Kč/den
 • obřadní síň                      500,- Kč/den

Vystavení úmrtního listu osoby, která zemřela v obci, se provádí po doručení dokladů pozůstalými nebo pohřební službou a to listu o prohlídce mrtvého, občanského průkazu, rodného příp. oddacího listu.

Peněžitý dar pro pozůstalého, který vypraví pohřeb zemřelému s trvalým pobytem v obci Nivnice, je 5 000 Kč.

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ 

Manželství lze uzavřít:

1. Před obecním úřadem

2. Před orgánem státem schválené církve

V obou případech lze žádost o uzavření manželství vyřídit pouze osobní návštěvou matriky 30 dnů před termínem uzavření manželství.

Snoubenci před sňatkem vyplní Dotazník /u církevního sňatku žádost o vydání osvědčení/ a předloží:
- občanský průkaz
- rodný list
- případně úmrtní list manžela/lky
- nebo rozsudek o rozvodu
a nahlásí jména, příjmení a rodné čísla dvou svědků /ti u sňatku předloží OP/

Pokud mají snoubenci společné děti, předkládají jejich rodné listy. V případě uzavření manželství na jiném vhodném místě /mimo obřadní síň/ předloží písemnou žádost /správní poplatek je 1000,- Kč/.

Sňatek s cizincem                
Snoubenec, který je cizincem předloží:
- rodný list
- doklad o státním občanství /lze cestovním pasem/
- doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
- potvrzení o stavu a pobytu
- doklad, kterým lze prokázat totožnost /CP/
- potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané cizineckou policií ČR /neplatí pro občany EU/
Všechny doklady musí být ověřeny a přeloženy do češtiny překladatelem.
Sňatku musí být přítomen tlumočník.
Poplatek je 2000,- Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž jeden nemá trvalý pobyt v ČR.
Matriční úřad vystaví po sňatku na základě protokolu o uzavření manželství oddací list / i u církevního sňatku/. Poté si snoubenci požádají o nový občanský průkaz.
Pokud bude náš občan uzavírat manželství v cizině, požádá matriku dle místa TP o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství /správní poplatek je 500,- Kč/.

VYDÁVÁNÍ DRUHOPISU matričních dokladů 
ZÁPISY PRO ZVLÁŠTNÍ MATRIKU Brno  /matriční události našich občanů v zahraničí/

Kontakt: 

Obecní úřad Nivnice, Sídliště 1000, 687 51 Nivnice – v pracovní době úřadu.
- matrika – p. Borýsková – rejstřík trestů a registr řidičů, obchodní a živnostenský rejstřík,
- pozemky – p. Fialová – katastr nemovitostí.

VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU A CESTOVNÍHO PASU 

- vyřizuje Městský úřad Uherský Brod. Více informací zde.