A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář akcí

WEBKAMERY v obci

plakát

 

Z naší fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Slavnostní ukončení školní docházky 2019

Senioři

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

modul pro seniory

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 928
TÝDEN: 3588
CELKEM: 1027013

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dotazníků se vrátilo hodně, váš zájem o obecní dění je zřejmý a je motivací pro naši práci

Typ: ostatní
Obecné aspektyPřed nedávnem proběhlo v naší obci dotazníkové šetření, kde se všichni plnolentí občané mohli vyjádřit k aktuálním tématům týkajících se života v naší obci a k chystaným plánům rozvoje naší obce, ohodnotit její silné a slabé stránky. Občané byli s chystanými záměry především v oblastech bydlení, infrastruktury, kultury a sportu informováni v současně vydaném SPECIÁLU NIVNICKÝCH NOVIN, díky čemuž byli pro všechny jednotlivé otázky v dotazníku konkrétní, čitelné a snáz zodpověditelné.

Obyvatelé Nivnice možnost vyjádřit svůj názor využili v hojném počtu. Bylo rozdáno cca 2 200 ks dotazníků (2 ks na číslo popisné). V Nivnici žije celkem 2898 lidí nad 18 let, z toho 1483 žen a 1415 mužů. Dotazník vyplnilo a odevzdalo 647 občanů, tj. návratnost 22,33%. Mezi respondenty převažovaly ženy (53,5 %) nad muži (43,4 %), pouze ve 20 případech pohlaví nebylo uvedeno (3,1 %).

Z hlediska věkových kategorií mělo nejvíce zúčastněných (30,9 %) mezi 30 až 49 lety. Pouze o devět respondentů méně náleželo do kategorie 50 až 64 let (tzn. 29,5 % zúčastněných). Nejmladší část produktivní populace, tj. osoby mezi 18 až 29 let, tvořila 9,4 % zúčastněných. Senioři tvořili 27,0 % respondentů. U zbylých odpovědí nebyl uveden věk respondentů.

V rámci početnosti skupiny respondentů ku počtu obyvatel obce dané věkové kategorie dotazník nejlépe reprezentuje názory skupiny obyvatel 50 až 64 let, neboť 30 % osob této kategorie v šetření sdělilo svůj názor. Dále pak odpovědělo 27 % obyvatel obce ve věku 65 a více let a 19 % občanů starých 30 až 49 let. Z nejmladší sledované složky populace obce, tj. lidé ve věku 18 až 29 let, odpovědělo necelých 11 % osob.

Tabulka

Výsledek šetření poskytl vedení obce cenné, objektivní a jasné ukazatele pro budoucí rozhodování a plánování v nejrůznějších oblastech rozvoje. Cílem celé akce bylo najít vizi, kterou by se měla obec Nivnice ubírat, stejně tak jako způsoby, jakými by se mělo dojít k jejímu plnění.

Obecně lze říci, že má Nivnice spokojené občany

Z výsledků následujících třech obecných otázek lze usuzovat, že převážná většina obyvatel je se svým životem ve vztahu k obci spokojena. Pozitivní aspekty života jednoznačně převažují nad negativy. Na otázku „Jak se vám v naší obci žije?“, odpovědělo 99,4 % zúčastněných, z nichž 50 % hodnotilo situaci jako velmi dobrou a 47 % jako spíše dobrou.

graf 1Druhá otázka zkoumala, co se obyvatelům v obci nejvíce líbí. Respondenti měli k této otázce možnost zvolit libovolný počet z výčtu odpovědí. Nejvíce si zúčastnění dle odpovědí cenili klidného života v obci, vzhledu a upravenosti obce a blízkosti přírody. Toto rozdělení bylo víceméně charakteristické téměř pro všechny věkové kategorie.

Výjimkou jsou ženy ve věku 18 až 29 let, které více akcentovaly příznivé životní prostředí místo klidného života.

Graf 2Třetí otázka se tázala na to, co se občanům v obci naopak nelíbí. Nejčastější odpovědí bylo nespokojenost s nezájmem občanů o obecní dění a špatné mezilidské vztahy. S výrazným propadem počtu odpovědí první trojici uzavírá nedostatek pracovních příležitostí.

Vezmeme-li na zřetel pouze takové jevy, které jsou v gesci vedení obce významně ovlivnitelné, tak jsou občané nejvíce nespokojeni s nedostatečnou možností výstavby a bydlení. S tímto pak byla početně nejvíce nespokojena skupina obyvatel ve věku 30 až 49 let, konkrétně se stavem bylo nespojeno více jak 20 % všech občanů daného věku, kteří se šetření zúčastnili. V tomto relativním porovnáním druhou nejvíce nespokojenou skupinou byly osoby mezi 18 a 29 lety, jednalo se o 18 % zúčastněných osob z této kategorie. Můžeme konstatovat, že mladá část produktivní populace postrádá v obci možnosti výstavby.  Pozitivní je, že vedení obec situaci nedostatečných příležitostí k bydlení již řeší a hledá možnosti pro bytovou výstavbu. Jak se dočtete dále, záměry na výstavby různých forem bydlení tvoří jednu z podstatných částí dotazníku.

Dále se jednalo například o „nepořádek v obci“, který se nelíbil celkem 74 respondentům. Nicméně to nekoreluje s odpověďmi z předchozí otázky, kde více jak 400 zúčastněných vzhled obce hodnotilo pozitivně.

Pár praktických otázek s praktickými dopady

Následovaly otázky zabývající se způsoby informování občanů. První zjišťovala, zda a jak často obyvatelé kontrolují webové stránky obce. Téměř 70 % odpovědí bylo kladných, 54 % z nich zastupuje ty, kteří jej sledují min. jednou týdně, 46 % pouze občas, max. jednou měsíčně. Záporné odpovědí jsou z 66 % způsobeny nepřipojením na internet, což platí především o osobách starších 65 let. Rovných 88 % obyvatel vyplnilo otázku tázající se na zájem o poskytování informací formou SMS nebo emailu, nicméně téměř polovina (45 %) z nich o takovou službu nemá zájem, 36 % by ocenilo zasílání informativních emailů (tj. 207 lidí), necelých 19 % smsky (106 lidí).

Myslím, že z odpovědí lze mezi řádky vyčíst obecní web je dostačující a naše každodenní práce na jeho aktualizaci má smysl. Nicméně zájmu o zasílání informativních emailů lze vyhovět, náš web to umožňuje.

Názor na Nivnické noviny vyjádřilo 89 % občanů. Téměř 63 % z nich je zcela spokojeno, dalších 33% vyjádřilo menší míru spokojenosti. Redakční rado, patří vám velký dík, máte 96 % zcela nebo téměř spokojených čtenářů.

Spokojenost v jednotlivých aspektech atakuje 100 % limity

Graf 3Následující graf zobrazuje spokojenost občanů s jednotlivými aspekty obce a života v obci. Ve všech případech převažovalo kladné hodnocení (součet odpovědí „Zcela spokojen“ a „Spíše spokojen“) a vyjma jednoho případu byla spokojenost s danými hledisky vyšší než 80 %. Více jak 95 % pozitivních hodnocení získala informovanost o dění v obci, obecně bydlení v obci a celkový rozvoj obce.

Na spodku žebříčku najdeme podmínky pro podnikání, které získali více, jak 20 % negativních odpovědí, dále školství a stav obecní zeleně. Negativní hodnocení podávali spíše mladší složky produktivní populace. Konkrétně u věkové skupiny 18 až 29 let se jednalo o téměř 40 % zúčastněných. Nicméně vzhledem k množství celkových odpovědí od této věkové skupiny nenesou výsledky velkou výpovědní hodnotu. Naopak věková kategorie 30 až 49 let se k dané otázce (36 % všech odpovědí na otázku) i celému dotazníku (viz výše) vyjadřovala z všech sledovaných skupin nejčastěji a zároveň s podmínkami pro podnikaní bylo 35 % z nich nespokojeno.

Školství negativně hodnotilo celkem 88 respondentů, tedy více jak 15 % ze všech odpověděvších. Zde bylo nejvíce negativních hodnocení u věkové skupiny 30 až 49 let, čili osob, u kterých lze předpokládat, že je se jedná o rodiče školství využívajících dětí. V této věkové skupině školství hodnotilo negativně přibližně 22 % zúčastněných osob.

Konkrétně k projektům na nové bydlení

Graf 5Nejvíce podpory se ze zamýšlených projektů bydlení, tak jak je obsahuje tabulka výsledků a jak byly i prezentovány ve Speciálu Nivnických novin, dostalo potenciálnímu projektu komunitního bydlení pro seniory, projektu bytové domy pro seniory i mladé lidi a projektu startovací byty.

Pro výstavbu komunitní bydlení pro seniory bylo přibližně 91% odpovědí (cca 70 % „ano“ a 20 % „spíše ano“), 5 % bylo proti a 4 % označila odpověď „nevím“.  Potenciální záměr podpořily více jak 50-ti % všechny věkové skupiny. Projekt byl výrazně kladně podpořen v kategoriích možných uživatelů. Mezi respondenty ve věku 50 - 64 let činila pozitivní odezva 93% (z toho 82 % „ano“ a 18 % „spíše ano“), v kategorii 65 a více let byl podíl kladných odpovědí taktéž 93 % (z toho 85 % „ano“ a 15 % „spíše ano“).

Druhý projekt s nejvyšší podporou byl bytové domy pro seniory i mladé lidi. Kladné hodnocení činilo přibližně 91 % (cca 68 % „ano“ a 23 % „spíše ano“), 3 % byla proti a 6 % označilo odpověď „nevím“. Potenciální záměr taktéž podpořily více jak 50 % všechny věkové skupiny. Ve věkové skupině 18 až 29 let byla podpora 88 % (z toho 61 % „ano“ a 39 % „spíše ano“), ve skupině 50 až 64 let se jednalo o 93 % (z toho 80 % „ano“ a 20 % „spíše ano) a mezi respondenty ve věku více jak 65 let byla kladné hodnocení 93 % (z toho 85 % „ano“ a 15 % „spíše ano).

Třetí projekt s nejvyšším zastoupením kladných odpovědí byla podpora startovacích bytů. Celkem tento záměr podpořilo 87 % zúčastněných (cca 63 % „ano“ a 24 % „spíše ano“). Tento projekt by byl primárně určen skupině obyvatel ve věku 18 až 29 let. Celkem 93 % respondentů tohoto věku záměr podpořilo (z toho 61 % „ano“ a 39 % „spíše ano“). Ve věkové skupině 30 až 49 let bylo kladných odpovědí 90 % (z toho 72 % bylo „ano“ a 28 % „spíše ano“).

Parcelizace pro výstavbu rodinných a bytových domů „Sluneční“ byla posledním záměrem, který prostým ano podpořilo přes 50 % lidí (56% „ano“, 20% „spíše ano“).

Z výsledků otázek týkajících se bydlení můžeme usuzovat, že zúčastnění jednoznačně podporují čtyři projekty, přičemž tři z nich se zaměřují na starou či mladou skupinu obyvatel. Vzhledem k podpoře projektů v cílových skupinách populace můžeme do určité míry dedukovat, že o rozvoj takových záměrů a potažmo služeb je v obci zájem.

Investice do infrastruktury – chceme hezčí komunikace, lávky a chodníky

infrastrukturaDalší blok potenciálních záměrů se věnoval výstavbě a rekonstrukci infrastruktury. Nejvíce kladných hlasů dostaly projekty: generální opravy místních komunikací, rekonstrukce lávek přes tok Nivnička + výstavba nové lávky přes tok Nivnička v ulici Nábřežní a výstavba nových chodníků (propojovacích komunikací). Tyto záměry měly celkem více jak 80 % kladných ohlasů (součet odpovědí „ano“ a „spíše ano“) a zároveň více jak 50 % zúčastněných zvolilo prosté ano.

Pro generální opravy místních komunikací se vyslovilo kladně 85 % zúčastněných (cca 62 % „ano“ a 23 % „spíše ano“), pro rekonstrukci lávek přes tok Nivnička celkem přibližně 85 % (cca 56 % „ano“ a 29 % „spíše ano“), pro výstavbu nové lávky přes Nivničku v ulici Nábřežní taktéž přibližně 85 % (přibližně 57 % „ano“ a 28 % „spíše ano“) a pro výstavbu nových chodníků – propojovacích komunikací se kladně vyjádřilo přibližně 83 % respondentů (cca 56 % „ano“ a 27 % „spíše ano“).

Vůbec nejnižší podporu měl potenciální projekt výstavby nových autobusových zastávek, který ani při součtu kladných hodnocení nepřesáhl 50 %. Prosté ano zvolilo 23 % zúčastněných, „spíše ano“ 19 %, dohromady se tak kladně k návrhu vyjádřilo 42 % respondentů. Negativních vyjádření k záměru bylo 43 %, přičemž prosté ne zvolilo 19 % zúčastněných a „spíše ne“ 24 %. Největší podíl záporných názorů byl ve věkové skupině 18 až 29 let (více jak 53 %), naopak nejnižší ve skupině 65 let a více (33 %). Nicméně ani v jedné této věkové kategorii nebyl součet kladných názorů vyšší 50 %.

Druhým potenciálním projektem s nejnižší podporou byly pěší zóny v centru obce, kterou celkem podpořilo 59 % zúčastněných, přičemž 40 % byly hlasy „ano“ a 19 % „spíše ano“. Téměř 27 % respondentů se k tomuto záměru vyjádřilo záporně, z toho 13 % byly hlasy „ne“ a 14 % „spíše ne“. Nejvíce tento návrh podporovala věková skupina osob 65 let a starších, kdy dané podporovalo 75 % zúčastněných osob tohoto věku. Naopak nejvíce proti návrhu byly osoby ve věku 30 až 49 let, kdy proti hlasovalo 35 % respondentů tohoto věku.

„OSTATNÍ INVESTICE A OPRAVY“ se těší nejmenší oblibě

ostatníV celku ostatní investice a opravy získal pouze jeden návrh kladnou podporu 80 %, konkrétně modernizace mobiliáře obce (lávky, stojany na kola atd.), 49 % „ano“ a 31 % „spíše ano“.

 

Hranici 80% podpory se přiblížily tři potenciální projekty: oprava objektu č.p. 180, revitalizace obecní zeleně a výstavba cyklostezky Suchá Loz – Nivnice („Čupákovi“). Opravu objektu č.p. 180 podpořilo celkem 78 % zúčastněných osob, z toho 50 % bylo „ano“ a 28 % „spíše ano“. Pro revitalizaci obecní zeleně se vyslovilo 79 % respondentů, z čehož 46 % zvolilo „ano“ a 33 „spíše ano“. Výstavbu uvedené cyklostezky podpořilo 79 % zúčastněných, kdy 55 % z toho bylo „ano“ a 24 % „spíše ano“.

Hranice podpory 50 % prostým ano dosáhly tři záměry. Vedle již uvedené opravy objektu č.p.180 a cyklostezky se jednalo o pořízení kamerového systému pro zlepšení bezpečnosti v obci. Pro tento návrh bylo celkem 73 % zúčastněných, z toho 52 % bylo „ano“ a 21 % „spíše ano“.

Celkové kladné podpory 50 % nedosáhl pouze jeden z vybraných potenciálních záměrů, a to oprava obecního objektu č.p. 284. Pro bylo 43 % zúčastněných (cca 23 % „ano“ a 20 % „spíše ano“) a proti 10 % respondentů (cca 6 % „spíše ne“ a 4 % „ne“). Avšak v případě tohoto záměru byl ze všech sledovaných v daném bloku nejvyšší podíl odpovědí „nevím“ (přibližně 48 %).

Dáváme ANO rekonstrukci sport. areálu, zateplení haly i start. bytům

sport a kuturaPoslední oddíl zjišťoval zájem občanů o vybrané potenciální sportovní a kulturní záměry. Tři takové měly kladnou odezvu vyšší než 80 % a zároveň i podíl prostého „ano“ překročil 50 %. Konkrétně se jednalo o rekonstrukci sportovního areálu, zateplení a opravu sportovní haly a přestavbu ubytovny na startovací byty.

Rekonstrukce sportovního areálu má dle výsledků šetření podporu 87 % zúčastněných osob, z čehož 63 % bylo „ano“ a 24 % „spíše ano“. Záměr byl jednoznačně podpořen nejmladší složkou produktivní populace respondentů, tedy osobami ve věku 18 až 29 let. V této skupině návrh měl pozitivní odezvu 95 % (cca 61 % „ano“ a 34 % „spíše ano“).

Pro zateplení a opravu sportovní haly se kladně vyjádřilo 85% respondentů (57 % tvořily hlasy „ano“ a 28 % „spíše ano“).

K přestavbě ubytovny na startovací byty se kladně vyjádřilo 83 % zúčastněných občanů (57 % „ano“ a 26 % „spíše ano“). Hodnocení tohoto záměru koresponduje s podporou startovacích bytů v prvním bloku potenciálních projektů.

Podpora jednoho záměru v uskutečněném šetření nedosáhla 50% hranice – výstavba haly na badminton. Pro uskutečnění tohoto bylo 44 % respondentů (28 % „ano“ a 16 % „spíše ano“) a celkem 34 % zúčastněných bylo proti (17 % „ne“ a 17 % „spíše ne“).


Vytvořeno: 22. 12. 2016
Poslední aktualizace: 15. 2. 2017 09:55
Autor: Olga Lukašíková